Условия за ползване

Информация

BGUNIQUE е електронен магазин, който има за цел да предложи на българските потребители интересни продукти, които да ни правят уникални. Освен това нашата цел е да предоставим на нашите клиенти продукти, на уникално добри цени .

BGUNIQUE предоставя на потребителите правото да ползват нашите услуги и информация напълно безплатно.

BGUNIQUE си запазва правото да актуализира информацията въведена за отделните продукти.

Целият сайт http://bgunique.com, използваният дизайн, софтуерните приложения и наличната стока е собственост на „ФЕЛКЪН“ ООД.

Рекламации

Правото на рекламация е обусловено от наличието на несъответствие на престираната стока или извършената услуга с договореното към момента на сключване на потребителския договор. Това несъответствие е основание за упражняването му.

1. Рекламационна претенция към търговеца може да бъде отправена при наличие на всяко несъответствие на стоката с договореното. Рекламация може да се направи на стоки втора употреба. Няма конкретно посочени условия, при които да може да се реализира това право.

Право на рекламация има лицето, което е открило несъответствия с договора за продажба след доставката, първоначалния преглед или при монтажа, съхранението, изпитванията или експлоатацията на стоката.

Забележка: знанието на потребителя при сключване на сделката, че са налице основания за рекламация и неизвършването на такава изключват правото му да иска възстановяване на еквивалентността на престациите, тъй като по аргумент от чл. 194 ЗЗД се презумира съгласието му с наличието на тези недостатъци на придобитата стока/извършената услуга.

При всички продукти от категория Естествена коса са възможни отклонения в дължината на косъма до 3 см.

2. Срокове за упражняване правото на рекламация

Рекламация може да се предяви писмено или устно. Предявените рекламации се завеждат в регистъра на предявените рекламации.

В ЗЗП са фиксирани различни срокове за предявяване на рекламация. Когато е поета гаранционна отговорност, рекламацията може да бъде извършена в рамките на гаранционния срок (който започва да тече от получаването на стоката, освен този срок не е по-кратък от посочените в чл. 126, ал. 1 ЗЗП срокове).

Рекламацията на потребителска стока (това е всяка движима материална вещ, която е обект на публична продажба и потребителят е имал възможност да участва в продажбата – чл. 104, ал. 3; вещите втора употреба не са такива стоки) може да се предяви до две години от доставката й, но не по-късно от изтичането на двумесечен срок от установяване на несъответствието с договореното – чл. 105, ал. 2 от ЗЗП. Услугите подлежат на рекламация в срок до 14 дни от откриването на несъответствието между услугата и договореното.

3. Необходими документи

Актът на сключването на потребителски договор следва да бъде документиран с фактура, редовно издадена касова бележка или с друг документ. Търговецът е задължен да издаде документ, доказващ сключването на сделката, а потребителят – да изиска издаването му. То може да бъде удостоверено и с всеки друг документ, позволяващ установяването на основните елементи на сделката: страните, датата, видът, количеството и качеството на стоката. За пасивното легитимиране на търговеца по рекламационната претенция е достатъчно установяването, че той е страна по потребителския договор, чийто предмет е стоката/услугата, които подлежат на рекламация.

Потребителят задължително прилага при подаване на рекламацията и определени документи, с които доказва основанието на претенцията си:

а) касова бележка или фактура;

б) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

в) други документи, установяващи претенцията по размер и основание.

4. СРОК ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ В ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРЕДЯВЕНА РЕКЛАМАЦИЯ
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

Право на потребителя да се откаже от сключения договор, съгласно Закона за защита на потребителите

Чл. 52. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, той информира търговеца за решението си преди изтичането на срока по чл. 50.

(2) За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.
Чл. 50. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на:
1. сключване на договора – при договор за услуги;
2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:
а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;
б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;
в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;
3. сключване на договора – при договори за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, и при договори за доставяне на централно отопление и на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител.

* Възстановяването на сумата се извършва в 14 дневен срок от връщането на стоката. Върнатата стока, трябва да бъде в неразрушена, цялостна, оригинална опаковка. В този смисъл потребителската стока следва да не е употребявана по никакъв начин. Клиентът доставя стоката, обект на отказа, до офиса на търговеца.
* При покупка с договор от разстояние и на осн. чл. 48 от ЗЗП, потребителят дава изричното си съгласие да бъде уведомен за правата си посредством настоящия сайт на търговеца, без да е необходимо информацията да бъде изпращана и на хартиен носител
Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата
––––––––––––––––––
* Ненужното се зачертава.

Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4

(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:
I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата (попълва се датата съгласно видовете договор, посочени в т. 1, букви „а“, „б“, „в“, „г“ или „д“ от Указанията за попълване).
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, съгласно т. 2 от Указанията за попълване)
и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.
(предоставя се възможност за избор на опция за уведомяване на търговеца от страна на потребителя при упражняването на правото му на отказ съгласно опциите, посочени в т. 3 от Указанията за попълване).
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
IV. Действие на отказа.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. (при договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, се попълва текстът, посочен в т. 4 от Указанията за попълване).
В случаите, когато потребителят е получил стоки във връзка с договора (може да бъде добавен съответният текст съгласно т. 5, букви „а“, „б“ или „в“ от Указанията за попълване).
При договорите за предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ, електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, или за централно отопление (добавя се текстът, посочен в т. 6 от Указанията за попълване).

Авансово плащане по смисъла на ЗЗП

Всеки потребител, поръчал продукт от този сайт, дава изричното си съгласие за плащане на стоката, при получаването й, по смисъла на чл. 53, ал. 1 от ЗЗП.

Информация за търговеца

„Фелкън“ ЕООД, ЕИК 201030073, със седалище и адрес на управление гр. София ул. Зайчар 163 А , офис ателие 18 0899 123 348/ 0886131872
Управител: Цветомира Недкова 0899123348

Банкова сметка:

BIC: FINVBGSF
IBAN: BG47FINV91501015139297
Първа инвестиционна банка
Получател: Фелкън ЕООД