Политика за поверителност

От 1 януари 2002 г. е в сила в България Законът за защита на личните данни, с който се постави основата на подробно регламентиране на обществените отношения в областта на обработката и защитата на личната информация на гражданите. Целта на Закона за защита на личните данни е да се гарантират основните човешки права на неприкосновеност на личността и личния живот посредством защитата на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни.

Работа с лични данни на администратор – „ФЕЛКЪН“ EООД

Регистрацията в сайта е напълно доброволен акт. Всеки регистрирал се потребител, предоставя доброволно необходимите лични данни /име, адрес и телефон/ и дава изричното си съгласие за тяхното обработване, в съответствие със законовите изисквания!

Лични данни, които потребителите предоставят при регистрацията си в сайта, по смисъла на закона са:
Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

Използване на личните данни

Личните данни, предоставени от потребителите, при регистрацията си в сайта се използват само и единствено във връзка с целите на регистрацията. Целите на регистрацията са, потребителите да имат възможност да пазаруват онлайн, през нашия сайт.

Условия, пораждащи необходимост от обработване на лични данни
– физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие; В този смисъл, регистрацията в сайта се осъществява единствено по инициатива на потребителя, който доброволно се съгласява да предостави лични данни, необходими за целите на регистрацията. Личните данни, които доброволно се предоставят от регистрирания потребител са: Име, телефон и адрес.

– обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане; Регистрираните потребители, предоставят личните си данни, единствено за изпълнение на целите, на своята регистрация. Предоставените данни са задължително условие за възможно осъществяване на онлайн покупка, доброволно и по инициатива на потребителите.

Забранено е искането и предоставянето на лични данни, които:
1. разкриват расов или етнически произход;
2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
3. се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.